Tadbir Urus

 

TADBIR URUS

Sebagai salah satu pelabur institusi terbesar di Malaysia, PNB melaksanakan tanggungjawab tadbir urusnya dalam memastikan syarikat-syarikat pelaburannya mengamalkan tadbir urus korporat yang baik bagi menyampaikan nilai pemegang saham jangka panjang. Sehubungan itu, PNB telah memperkenalkan dasar dan rangka kerja berikut.

RANGKA KERJA TADBIR URUS

Rangka Kerja Tadbir Urus PNB diterbitkan untuk mengutarakan falsafah dan jangkaan tadbir urus pelaburan PNB kepada syarikat-syarikat pelaburannya, pelabur awam dan pasaran keseluruhannya. Rangka Kerja Tadbir Urus PNB ini melengkapkan Rangka Kerja Pelaburan Strategik sedia ada yang memastikan PNB memainkan peranannya sebagai pemegang saham aktif untuk menambah nilai dan menambahbaik prestasi syarikat-syarikat pelaburannya ke arah yang lebih baik.

MATRIKS PENINGKATAN

Matriks Peningkatan menjelaskan tahap-tahap pendekatan yang akan digunakan oleh PNB dengan syarikat-syarikat pelaburannya melalui beberapa peringkat.

POLISI DAN
GARIS PANDUAN

Selaku ahli Majlis Pelabur Institusi Malaysia (IIC), bersama dengan pelabur institusi yang lain, PNB menyokong agenda IIC dalam menggalakkan tanggungjawab pengawasan yang efektif dan amalan tadbir urus yang baik dan menjadi penandatangan Kod Pelabur Institusi Malaysia (MCII).

PNB menggunapakai prinsip tadbir urus korporat berikut dan garis panduan pengundian dalam memantau tata urus syarikat-syarikat pelaburannya yang turut berperanan sebagai garis panduan dalam melaksanakan hak mengundi pada mesyuarat agung.

Notis kepada Syarikat-syarikat Pelaburan PNB
Garis Panduan Pengundian PNB
Penyata Pematuhan MCII PNB

PENGUNDIAN PROKSI

Proksi Untuk Perubahan

Mesyuarat Agung berfungsi sebagai landasan bagi pemegang saham menyuarakan pendapat dan melunaskan hak mengundi mereka. Bagi tujuan tersebut, PNB dan Dana Unit Amanah di bawah pengurusannya adalah berpandukan kepada Garis Panduan Pengundian dan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia. Sebagai institusi yang menitikberatkan ketelusan, PNB komited dalam mendedahkan keputusan pengundiannya yang terdahulu dan akan datang di Mesyuarat Agung syarikat-syarikat pelaburannya. Klik disini untuk melihat sejarah pengundian kami yang terdahulu dari Januari 2019 sehingga 2022.